Stadgar för Saco-S-rådet

Reviderade 2010-05-10

§ 1

Saco-S-rådet vid Umeå universitet är ett gemensamt lokalt organ för samtliga Saco-förbund med medlemmar anställda inom myndigheten förutsatt att Saco-förbundet är medlem i Saco-S. Med anställda jämställs personer som är officiellt verksamma vid Umeå universitet utan att vara anställda, t.ex. doktorander och forskare utan anställning, om inte annat framgår av dessa stadgar förutsatt att de inte representeras av annat förbund.

§ 2

Rådet består av en representant utsedd av varje Saco-förbund med medlemmar anställda inom myndigheten samt därutöver en förbundsrepresentant för varje fullt femtiotal medlemmar av Saco-förbundet som är anställda inom myndigheten. Mandattiden är verksamhetsår. Verksamhetsår är perioden mellan ordinarie årsmöten. Representanter skall ha utsetts senast en månad före ordinarie årsmöte. Dessa representanter har rösträtt vid årsmötet.

Den som är anställd vid Umeå universitet och som är medlem i ett Saco-förbund har närvaro- och yttranderätt på årsmötet samt rätt att till årsmötet inlämna propositioner/motioner.

§ 3

Rådet har till uppgift att:

§ 4

Rådet sammanträder till ordinarie årsmöte i maj månad. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Vid årsmöte skall beslutas i vilken mån styrelsen till sig kan få delegerat att utse rådets representanter i vissa organ.

Rådet sammanträder då styrelsen finner lämpligt eller då minst fem rådsrepresentanter så påfordrar i skriftlig framställning till ordföranden, dock minst en gång per termin. Kallelse till årsmöte och rådsmöte med angivande av de ärenden som skall behandlas skall tillställas rådets representanter senast 14 dagar före mötet. Senast sju dagar innan årsmötet skall ärenden som mötet ämnar behandla finnas tillgängliga. Röstning med fullmakt medges ej.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antalet platser ska valet dock ske genom sluten omröstning. Propositioner/motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 15 mars för att behandlas på ordinarie årsmöte.

§ 5

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt ytterligare fem ledamöter. Utöver dessa utses tre suppleanter med angivande av den ordning i vilken de skall ersätta ordinarie ledamot. I styrelsen skall de två största förbunden inom myndigheten samt minst ett annat förbund vara representerade. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera Saco-medlemmar. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter och ordförande eller vice ordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Föredragningslista skall senast en vecka före styrelsemöte vara ledamöterna tillhanda. Föredragningslista skall även tillställas Saco-S-rådets representanter.

Det åligger styrelsen att företräda Saco-S-rådet och därvid fullgöra de i § 3 angivna uppgifterna. Rådets firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

§ 6

Valberedningen, som förbereder val av ordförande, vice ordförande och sekreterare och ytterligare fem ledamöter samt tre suppleanter till styrelsen. Suppleanterna ska föreslås som första, andra och tredje suppleant. Valberedningen ska också förbereda val av revisor samt revisorssuppleant. Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. De två största förbunden vid myndigheten skall vara representerade.

§ 7

Vid sammanträde med styrelsen samt vid rådsmöte skall protokoll föras. Protokoll skall förutom till samtliga ledamöter i rådet även hållas tillgängliga för medlemmarna inom myndigheten.

§ 8

Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av rådet skall för att vara giltigt beslutas av rådet vid ordinarie årsmöte varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen. Sådant beslut skall biträdas av minst hälften av närvarande representanter. Beslut om antagande eller ändring av stadgar samt upplösning av rådet skall för att vara giltigt godkännas av kontaktförbundet.

Umeå 2010-10-29