HANDBOK FÖR ARBETSPLATSOMBUD

Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets inblick i verksamheten och den direkta kontakten med medlemmarna på respektive arbetsplats underlättar kontakt och informationsspridning mellan medlemmar och Saco-S-rådet. Ett arbetsplatsombud är därför en viktig kugge för att ge bästa möjliga service till våra medlemmar.

Arbetsplatsombudet är också Saco-S-rådets och medlemmarnas representant på institutionen och ska samverka enligt samverkansavtalet inför de beslut som fattas på institutionsnivå.

Om handboken

Handboken ger en översiktlig beskrivning av arbetsplatsombudets roll och uppgifter. Samverkan på lokal nivå är ett nytt ansvar i och med samverkansavtalet som trädde i kraft 2009.

Läs hela avtalet och våra andra kollektivavtal, de finns samlade under fliken Lagar & avtal.

Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar

Det direkta medarbetarinflytandet sker på arbetsplatsen i medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar (APT). APT ska inte enbart handla om enkelriktad information. De är medarbetarnas forum för direkt inflytande på verksamhet och arbetsförhållanden. Avsikten är att alla ska medverka från idé till beslut. APT ersätter dock inte den lokala samverkansgruppen. Minnesanteckningar ska skrivas vid arbetsplatsträffarna och spridas till de anställda.

Lokal samverkansgrupp (LSG)

Det representativa inflytandet sker i den lokala samverkansgruppen (LSG). I LSG ingår arbetsgivarföreträdare, fackliga företrädare från Saco-S, OFR/S och Seko, arbetsmiljöombud samt företrädare för inkluderandefrågor. Arbetet leds av prefekt/motsvarande, som även är ansvarig för att frågor behandlas i LSG innan beslut fattas.

Sammanträden ska hållas enligt en uppgjord plan minst en gång i månaden, med undantag för semesterperioden. Arbetsgivaren upprättar föredragningslista, tillhandahåller erforderlig information och underlag. Kallelse och underlag till sammanträdet skall lämnas i så god tid att du som arbetsplatsombud hinner förbereda dig, 5 arbetsdagar innan är en minimigräns. Samverkansavtalet innebär att inflytandet ska börja på ett tidigt stadium, inte enbart strax innan beslut fattas. Ju komplexare en fråga är desto viktigare är framförhållning.
Arbetsplatsombuden ska få tillräcklig tid avsatt för att kunna förbereda och delta i sammanträden. Överenskommelse görs med prefekt/motsv.

Alla frågor som någon av parterna anser bör samverkas ska tas upp i LSG.

Ärenden som enligt samverkansavtalet ska behandlas i LSG rör:
- institutionsövergripande frågor, exempelvis mål, riktning, strategi, budget, planering
och uppföljning
- arbetsmiljöfrågor
- frågor som rör ett inkluderande universitet
- organisations- och verksamhetsförändringar
- planering och start eller avslut av projekt
- kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor
- förslag att inleda anställningsförfarande för lärare enligt anställningsordningen
- förslag till bemanningsplan och tjänstgöringsschema för lärare
- beredning av anställningsärenden för teknisk och administrativa personal
- frågor från och till arbetsplatsträff
- övriga frågor initierade av någon av parterna

Frågor som inte ska behandlas i LSG är:
- anställningar och anställningsvillkor (endast förberedande arbete inför rekrytering/annonsering görs i LSG)
- risk för övertalighet
- uppsägningar
- löner
- frågor som rör enskilda individer
- tvisteförhandlingar

De senare frågorna tas i fakultetens samverkansgrupp eller centralt mellan Saco-S-rådets och arbetsgivarens representanter. Vissa frågor passar bättre i förhandling än samverkan. Om du är osäker ta kontakt med Saco-S-rådet.

LSG:s sammanträden ska protokollföras och justeras av parterna (dvs. arbetsgivaren och de fackliga organisationerna). Det ska tydligt framgå om samverkan i ärendet har avslutats eller om samverkan ska fortsätta lokalt eller om frågan förs vidare till fakultetens samverkansgrupp eller till den centrala samverkansgruppen. Vid oenighet ska det tydligt framgå av protokollet att oenighet föreligger. Arbetsplatsombuden ska vid oenighet skicka en kopia av protokollet till Saco-S-rådet. Ta gärna även kontakt med den förtroendevalda som är ansvarig för din fakultet.

Att inte samverka innebär risk att motparten begär skadestånd för brott mot samverkans-avtalet.

Läs mer i Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet (dvs. Samverkansavtalet) + instruktioner till avtalet + bilaga 1, 2 och 3.
Information till medlemmarna

Det är väsentligt att information och samverkansresultat delges Saco-ansluten personal på arbetsplatsen. Arbetsplatsombudet bör anordna medlemsmöte där fackliga frågor diskuteras. Beroende på mötets innehåll kan man välja att bjuda in även Saco-medlemmar som har en arbetsledande funktion. Någon från Saco-S-rådets styrelse eller förtroendevalda på fakultetsnivå medverkar gärna vid dessa möten. För kontaktuppgifter se startsidan och Kontakta oss.

Varje anställd har rätt att på betald arbetstid delta i fackliga informationsmöten under högst 5 timmar per år.

Listor över Saco-medlemmarna på din arbetsplats kan du få av Saco-S-rådets förtroendevalda. Om du tänker kalla till möte via e-post kom ihåg att medlemmarna har rätt att hemlighålla sitt fackliga medlemskap, använd därför alltid dold/hemlig mottagare.

Arbetsplatsombudets mandat och uppgifter

Mandattiden för arbetsplatsombud är två år. Därefter sker nominering inför en ny period. Det ingår i arbetsplatsombudets uppdrag att anordna nomineringsval. Saco-S-rådet utser sedan formellt ombudet och informerar arbetsgivaren. Om sittande arbetsplatsombud väljer att avgå innan mandatperiodens slut bör nomineringsval ordnas snarast.

Saco-medlemmar som har en arbetsledande funktion, t.ex. prefekt, enhetschef och studierektor är inte möjliga att nominera. Dessa är arbetsgivarföreträdare. Alla övriga Saco-medlemmar är möjliga att nomineras.

Saco-S-rådet kontaktar alla arbetsplatsombud när det är dags för nominering inför kommande mandatperiod.

Att arbeta som fackligt förtroendevald

Som fackligt förtroendevald har du rätt att arbeta fackligt utan repressalier. Du får inte ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av ditt uppdrag. Du har rätt till den ledighet som fordras för ditt uppdrag, men omfattning ska vara skälig och får inte medföra betydande hinder för ordinarie arbete. Arbetsgivaren ska planera den förtroendevaldes arbete så att ordinarie arbetsuppgifter inte anhopas och måste fullgöras på övertid.

Det utgår ingen ekonomisk ersättning. För lärare ska tiden som facklig förtroendevald ha samma status som undervisning/forskning, dvs. tid skall beräknas och registreras i tjänstgöringsplanen. För T/A-personal ska ordinarie arbete planeras och anpassas så att tid för det fackliga arbetet kan utföras inom ramen för ordinarie arbetstid. Överenskommelse om omfattningen görs med prefekt/enhetschef.

I vissa sammanhang har arbetargivaren rätt att belägga arbetsplatsombud med tystnadsplikt. Du får dock alltid föra information vidare till Saco-S-rådets styrelse. De kommer i sin tur att omfattas av tystnadsplikten. Brott mot tystnadsplikten kan leda till skadestånd.

Läs mer i Samverkansavtalet, Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358) samt Lag och avtal om fackliga förtroendemän (SAV 1984:A39)

Träffar och utbildning

Arbetsplatsombuden inbjuds regelbundet till lunchträffar för att diskutera aktuella ämnen och egna erfarenheter. Det finns möjlighet att gå en grundläggande endagskurs som anordnas lokalt. Därutöver har SULF centrala utbildningar för fackliga förtroendevalda.

Stöd och hjälp

Om du har frågor, behöver stöd eller hjälp, tveka inte att kontakta Saco-S-rådet vid Umeå universitet. På vår hemsida finns kontaktuppgifter till den/de som är ansvariga för din fakultet/motsvarande.

E-post: saco@adm.umu.se
Telefon: 090-786 53 65 (telefontid 09.00-11.30)

Lagar och kollektivavtal

Länkar till lagar och kollektivavtal finns under fliken Lagar och avtal.

Reviderad mars 2010


Handboken med bilaga (pdf)